slhrendeit

Projekt: Integrirani turistični produkt podeželja slovenske Istre

Pravzaprav smo v vlogi prevrednotevalca vrednostnih zaznav lokalne skupnosti in odločevalcev – od etno in sentimentalno pogojene percepcije istrskega podeželja k proaktivni, razvojni in samozavestni produktivni skupnosti, ki dostojno živi na podlagi potencialov istrskega zaledja.

Zasnova in razlogi
Traven, zavod za ohranjanje kulturne dediščine in razvoj podeželja si prizadeva za razvoj ponudbe podeželskega turizma na področje slovenske Istre prek povezovanja ponudnikov in iskanja družnih učinkov. Vsem skupna težava je premajhna izkoriščenost namestitvenih zmogljivosti, pa tudi odsotnost prepričanja, da je oddajanje namestitvenih zmogljivosti donosna dejavnost. Slednje se kaže v pomanjkanju prizadevanj po obnovi izvirne istrske podeželske arhitekture, ki bi jo bilo mogoče izrabiti za razvoj namestitvenih zmogljivosti na podeželju in s tem prispevati h gospodarskem preporodu podeželja.

Istrska domačijaIstrska domačija

Omejeni viri zavoda nas napotujejo k rabi sodobnih IT rešitev. Dozoreli smo v spoznanju, da bi skupaj lahko ustvarili več dodane vrednosti na podeželju slovenske Istre, zato želimo spletni portal (www.traven.si) ponuditi kot najpopolnejši vir informacij o dogajanjih v Slovenski Istri, pa tudi o kulturno dediščinskih in naravnih znamenitostih ter sekundarni turistični ponudbi »iz ene roke«.
Slovenski del Istre kaže na področju turizma razvojne zaostanke, toda v zadnjih letih ali dobesedno v tem trenutku prihajajo na trg novi nastanitveni objekti na podeželju, ki se v znatni meri naslanjajo na kulturno dediščinsko tradicijo področja in na izolirane pobude posameznikov. V izostanku načrtnih potez turističnih organizacij na obali, ki vidijo le množični turizem v obmorskih hotelih, se ta trend naslanja na množične rezervacijske sisteme kot npr. booking.com ali Airbnb.com. Ti primeri sodobnega delitvenega gospodarstva omogočajo uvajanje novih ponudnikov na trg, pogrešamo pa družne učinke skupnega nastopanja in nadgradnjo v zaokroženi ponudbi podeželja.

Naš turistični produkt umeščamo v okvir podeželskega turizma (Rural Tourism po klasifikaciji World Tourism Organization), ki zajema okoli 5% svetovnega turizma in predstavlja enega od razvojnih turističnih trendov. Slednji se odzivajo na individualizacijo turističnih potrošnikov in na njihove nove potrebe po prvinski izkušnji, raziskovanju in doživetjih. Zanimivi smo za družine z otroki iz mestnih okolij, ki prihajajo iz Nemčije, Avstrije in Italije.

In ne nazadnje. Hočemo uveljaviti Istro kot turistično destinacijo in si prizadevamo za gospodarski preporod istrskega podeželja. Istra premore vrsto vrhunskih arhitektonskih in krajinski stvaritev, ki ji dajejo prepoznavno identiteto kot primerjalno konkurenčno prednost. Želimo uspeti tudi za to, ker razpolagamo z bogastvom nematerialne kulturne dediščine; slednja se najbolj izrazito udejanja v ponudbi raznolikih dogodkov na istrskem podeželju, pa tudi v njegovi bližnji okolici.

Cilji projekta so:
• Dolgoročno povečati uporabo turističnih zmogljivosti slovenske Istre
• Izrabiti e-vire za predhodno animacijo potencialnih obiskovalcev
• Izgraditi učinkovit obveščevalni sistem o možnostih za preživljanja prostega časa v realnem času, ko so turisti že na predmetni lokaciji
• povečanje zasedenost prenočitvenih zmogljivosti v slovenski Istri v pred- in posezoni s ponudbo aktivnosti in dogajanj prek portala Traven.

Z izvedbo projekta pridobijo vsi deležniki. Študenti praktično spoznajo področje spletnega raziskovanja, delovanje portala in socialnih omrežij. Organizacija pridobi celostno informacijo o virih za razvoj turizma na podeželju podprto z njihovo ponudbo na spletu. FKPV okrepi sodelovanje z negospodarstvom ter spletni portal vključi v pedagoški proces na področju študija turizma. Okolje na osnovi pregleda virov in ponudbe tekom trajanja projekta in po njem bolje razume pomen in potenciale podeželskega turizma.

Opredelitev problema
Ne obstaja celosten pregled ponudbe istrskega podeželja za potrebe turizma kot izhodišče za oblikovanje integralnega turističnega produkta. Primanjkuje tudi informacij o dogajanjih, dogodkih na podeželju, ki bi zapolnjevali prosti čas obiskovalcev.

Istrski trenutek c Istrski trenutek

Ključno orodje je nadgradnja informacijskega portala www.traven.si kot enotnega podpornega mesta za podeželski turizem. To spletišče je že v tem trenutku najpopolnejše informacijsko mesto slovenske Istra za področje kulturne dediščine in turizma s preko 2.000 prispevki. Zavod Traven ne premore zadosti virov, da bi lahko sam opravil obsežno delo s področja raziskav in obdelave podatkov.

Rezultati
Rezultat projekta bo analiza primarne in sekundarne turistične ponudbe podeželja slovenske Istre na treh področjih sekundarnih turističnih produktov geografskega segmenta »mediteranska Slovenija« kot jih umešča predlog strategije razvoja turizma v Sloveniji:
• Podeželski turizem
• Outdoor aktivnosti
• Events

Projekt bo prinesel pregled nad
• Prenočitvenimi zmogljivostmi podeželja slovenske Istre
• Dodatno ponudbo in delnimi turističnimi produkti podeželja
• Prodajnimi potmi, predvsem e-prodajnimi potmi

Vse informacije, ki jih je mogoče lokacijsko opredeliti, bodo geokodirane in v obliki trajnega zapisa predstavljene na spletnemu portalu Traven.
Na portalu Traven bo aktiviran poseben program/menu, ki bo celostno spremljal ponudbo dogodkov na podeželju prek samovpisne opcije in aktivnega poizvedovanja.

Učinki projekta
Zbrane informacije bodo osnova za prevrednotenje strategije turizma v regiji v korist zanemarjenega podeželskega turizma in razvoja potencialov podeželja. Rezultati bodo krepili področje socialnega podjetništva na področju turizma, saj predstavlja podatkovna baza portala traven nepridobitno a hkrati močno infrastrukturno oporo turizmu v regiji.

Rezultati delujejo povezovalno na območju slovenske Istre, kot eden redkih regionalnih in delujočih instrumentov napram občinsko omejenim dosegom večine prizadevanj na področju turizma. Prispevali bodo k preglednosti nad viri in predstavljali osnovo ter prispevek k boljšemu izkoriščanju turističnih zmogljivosti podeželja in celotne regije.

Ob minimalnih vložkih je širša lokalna skupnost pridobila obsežno bazo podatkov, ki jo je mogoče koristiti vsestransko, kot vir informacij, oglasni prostor, prodajno orodje, iskalnik podatkov, virtualno potovanje in seveda kot spodbudo za obisk slovenske Istre. Dobre podatkovne baze so kot dobre prometnice – povečujejo promet in blagostanje regije.

Lokalna skupnost bo bogatejša za spoznanje, da ima dobre potenciale na področju podeželskega turizma in da je skrajni čas zaokrožiti dosedanja razpršena prizadevanja pod eno streho – oblikovati regionalni destinacijski menedžment in organizacijo.

Hiška c Hiška

Turizem je obsojen na razvoj in uspeh. S prepoznavno identitetno turistično ponudbo pa se ustvarja in vzdržuje edinstvena konkurenčna prednost, ki Istro na turističnem zemljevidu postavlja ob bok npr. Toskani ali Benetkam, njenim prebivalcem pa zagotavlja ekonomsko osnovo za vsestranski razvoj in gospodarsko rast.

Ne gre pozabiti, da je notranjost Istre sicer po ekonomskih kazalcih uvrščena med razvita področja, kar pa seveda ne drži zaradi igre statističnih povprečij. Izjemno je razvit obalni pas, notranjost Istre pa postaja spalno naselje in vir delovne sile, ki ne rabi zahtevne infrastrukture, kot se to pričakuje od mestnih razmer. Res je lahko bivanje na podeželju cenejše z vidika družbene skupnosti, štejejo pa tudi drugotni učinki, ki jih finančno naravnano računovodenje enostavno ne zna ali noče vključiti v računico.

Vinko Zupančič

Read 399 times petek, 25 maj 2018 07:08

Novo na portalu

cache/resized/2d9263db71123c1ac81bc10f96e988c2.jpg
Apartmaji/sobe
cache/resized/f7a27b212e94beca198bf3b4c1774729.jpg
Kaj posebnega
cache/resized/c20dbfb829dbc82bbe5845c1bb098b29.jpg
Kaj posebnega
cache/resized/8086d0f0570356f103b29e6b8f47b6de.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/1c4fedfa8ba5b9cb4103046b899c99ad.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe
cache/resized/e74cc8c495ced4cfcc1eab39dc03b6b0.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe

Na strani je 57 gostov in ni članov .

Top